2005/Aug/02

เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักอันหนึ่งเลย คือเรื่องของ "ของหลวง"

รู้จัก "ของหลวง" ไหมครับ

สำหรับคนญี่ปุ่น ของหลวง คือของที่เราใช้ได้ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่ต้องบำรุงรักษาอย่างดี

สำหรับคนไทย ของหลวง คือของที่เราใช้ได้และหลายๆ คนมักจะแสดงความเป็นเจ้าของเสียเอง และไม่ต้องไปบำรุงรักษา (เพราะ "หลวง" มีหน้าที่ต้องมาบำรุงรักษา)

ทางเท้า คือ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุด
ในประเทศญี่ปุ่น หน้าที่รักษาทางเท้า คือ เจ้าของร้านที่อยู่ตรงหน้าทางเท้านั้น แต่เจ้าของร้านนั้นไม่มีสิทธิที่จะเอาอะไรมาจับจองทางเท้าเป็นของตน เราจึงมักพบเห็นเจ้าของร้านออกมากวาดทางเท้าหน้าร้านตนเองเสมอ
ในเมืองไทย การจับจองเป็นเจ้าของทางเท้ามักจะเป็นเจ้าของร้านที่อยู่ตรงทางเท้านั้น ส่วนทางเท้าที่กว้างออกมาหน่อย ก็จะมีแม่ค้ามาตั้งร้าน (เขาเรียก หาบเร่ แผงลอย) ทำเป็นเจ้าของอย่างหน้าตาเฉย แต่คนเหล่านี้จะไม่มีวันทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาบริเวณทางเท้าเหล่านี้เลย (ก็บอกแล้วไง หน้าที่บำรุงรักษาเป็นหน้าที่ของ "หลวง")

กรณีที่เทียบเคียงได้อีกอย่าง คือริมถนน หน้าตึกแถว เจ้าของตึกแถวจะทำเป็นที่จอดรถส่วนบุคคลเฉยเลย ทั้งๆ ที่มันเป็นถนนหลวง ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในประเทศญี่ปุ่น เพราะ คนที่จะซื้อรถ ต้องมีที่จอดรถของตนเองก่อน ถ้าไม่มีที่จอด ถึงจะมีเงินเท่าไร ก็ซื้อรถไม่ได้ ดังนั้นเรามักจะเห็นตามบ้านส่วนตัว (ซึ่งเนื้อที่จะไม่ค่อยมากเท่าไร) มักจะมีที่จอดรถแค่คันเดียว หากมีรถ 2 คัน อาจต้องติดที่จอดรถแบบยกขึ้นไปเก็บไว้ด้านบน (เห็นมากตามบ้านพักอาศัย)

ถ้าสำนึกสาธารณะมีบ้างตามสมควร เมืองไทยก็พัฒนาไปไกลกว่านี้มากแล้วครับ

Comment

Comment:

Tweet


Hello! ecafddf interesting ecafddf site! I'm really like it! Very, very ecafddf good!
#252 by (89.66.91.44|89.66.91.44) At 2014-02-17 16:49,
Hello! bafdbea interesting bafdbea site! I'm really like it! Very, very bafdbea good!
#251 by (199.66.95.76|199.66.95.76) At 2014-02-17 16:49,
Hello! ccgeeff interesting ccgeeff site! I'm really like it! Very, very ccgeeff good!
#250 by (197.215.155.43|197.215.155.43) At 2014-02-17 16:49,
Hello! keekeba interesting keekeba site! I'm really like it! Very, very keekeba good!
#249 by (80.92.177.24|80.92.177.24) At 2014-02-07 05:53,
Hello! edfdggd interesting edfdggd site! I'm really like it! Very, very edfdggd good!
#248 by (106.186.119.85|106.186.119.85) At 2014-02-07 05:53,
Hello! akddbce interesting akddbce site! I'm really like it! Very, very akddbce good!
#247 by (87.229.236.50|87.229.236.50) At 2014-02-07 05:53,
Very nice site!
#246 by reoyyprt (103.7.57.18|114.150.234.78) At 2013-04-12 17:53,
Hello! gbefedb interesting gbefedb site! I'm really like it! Very, very gbefedb good!
#245 by owrwuwpw (103.7.57.18|209.171.75.146) At 2013-04-12 17:50,
Very nice site!
#244 by rewwitei (103.7.57.18|91.210.250.133) At 2012-11-21 17:40,
Hello! bkfgefc interesting bkfgefc site! I'm really like it! Very, very bkfgefc good!
#243 by peiytpye (103.7.57.18|94.230.34.90) At 2012-11-21 17:37,
Very nice site!
#242 by woyrtuyp (103.7.57.18|118.163.33.91) At 2012-11-09 12:43,
Hello! ebeeddg interesting ebeeddg site! I'm really like it! Very, very ebeeddg good!
#241 by tiepiiyp (103.7.57.18|75.103.105.103) At 2012-11-09 12:37,
Very nice site!
#240 by upoipptr (103.7.57.18|118.139.178.85) At 2012-09-12 13:09,
Hello! kgbkdea interesting kgbkdea site! I'm really like it! Very, very kgbkdea good!
#239 by ioiuepye (103.7.57.18|213.132.82.102) At 2012-09-12 13:06,
Hello! keecfek interesting keecfek site! I'm really like it! Very, very keecfek good!
#238 by oewipiyt (103.7.57.18|82.244.254.100) At 2012-05-12 15:06,
Very nice site!
#237 by oywyiiuy (103.7.57.18|80.191.218.76) At 2012-05-04 13:59,
Hello! dgkkffb interesting dgkkffb site! I'm really like it! Very, very dgkkffb good!
#236 by iroyuiey (103.7.57.18|88.101.18.75) At 2012-05-04 13:57,
Very nice site!
#235 by euyoowyy (78.26.102.86) At 2010-10-06 11:04,
Very nice site! [url=http://yieapxo.com/qoqa/2.html]cheap cialis[/url]
#234 by wyyroyyp (216.85.2.59) At 2010-10-06 11:03,
Very nice site! <a href="http://yieapxo.com/qoqa/1.html">cheap viagra</a>
#233 by eiuypiio (222.88.40.6) At 2010-10-06 11:03,
Hello! gfgdcdb interesting gfgdcdb site!
#232 by iteuoiey (212.33.200.254) At 2010-10-06 11:03,
Very nice site!
#231 by tieuooii (96.31.86.184) At 2010-08-31 03:37,
Very nice site! is it yours too http://opeyixa.com/qoxtao/4.html
#230 by tieuooii (96.31.86.184) At 2010-08-31 03:37,
Very nice site! [url=http://opeyixa.com/qoxtao/2.html]is it yours too[/url]
#229 by tieuooii (96.31.86.184) At 2010-08-31 03:37,
Very nice site! <a href="http://opeyixa.com/qoxtao/1.html">is it yours too</a>
#228 by tieuooii (96.31.86.184) At 2010-08-31 03:37,
Very nice site!
#227 by ouiytwyt (96.31.86.184) At 2010-08-11 05:57,
Very nice site! is it yours too http://oixypea.com/qxqaxq/4.html
#226 by ouiytwyt (96.31.86.184) At 2010-08-11 05:57,
Very nice site! [url=http://oixypea.com/qxqaxq/2.html]is it yours too[/url]
#225 by ouiytwyt (96.31.86.184) At 2010-08-11 05:57,
Very nice site! <a href="http://oixypea.com/qxqaxq/1.html">is it yours too</a>
#224 by ouiytwyt (96.31.86.184) At 2010-08-11 05:57,
comment3, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â âîëãîãðàäå, pxrv, ñàéòè çíàêîìñòâ â òîìñêå, =)), âñå ñàèòû çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè, 8]], Ðóáöîâñê çíàêîìñòâà, =-], çíàêîìñòâà ñ èçðàåëåì, >:-PP, çíàêîñòâà äëÿ âçðîñëûõ, kyt, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà òâåðü, zpcprf, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóñóëüìàíñêèìè äåâóøêàìè, 910222, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè â òîáîëüñêå, 126, ñåêñ çíàêîìñòâà áîãó÷àð, 2150,
#223 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:51,
comment6, ñåêñ ñàéòû íîâîñèáèðñêà, >:-(((, ìîëîäûå ñâåòëàíà êàçàõñòàí ïàâëîäàð çíàêîìñòâà, 5835, çíàêîìñòâà óðàëüñê, npvsx, çíàêîìñòâî ïî êàçàõñòàíó êûçûëîðäà, 32472, èíòèìíûå çíàêîìñòâà òîëüÿòòè, 569270, àíêåòû äåâóøåê äëÿ çíàêîìñòâà â ã éîøêàð îëà, %((, ñåêñ çà äåíüãè âî âëàäèâîñòîêå., :PPP, ñåêñ çíàêîìñòâà òðîèöê, :DDD, äåâóøêè èíòèìíûå çíàêîìñòâà, qniu, çíàêîìñòâà ïî àëìàòå, 97356, çíàêîìñòâà êàðîëåâà åëåíà, cxgp, çíàêîìñòâà ïàðíÿ, 8-P,
#222 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:31,
comment5, ñàéò çíàêîìñòâ â ãîðîäå óôà, :-], ñåêñ çíàêîìñòâà òóëà íîâîñòü, ahffqm, êìâ çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëêàìè, 91983, èíòì çíàêîìñòâà â ñàðàòîâå, 48224, âåëèêèé óñòþã çíàêîìñòâà ñåêñ, :(, ñàéòû çíàêîìñòî äàëüíåìó âîñòîêó, oiepyh, ñàéòû äëÿ çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíêàìè, =(((, ìàéë çíàêîìñòâî ìèðíûé ñàõà, 893, çíàêîìñòâà îêñàíà äîíåöê ðîñòîâñêàÿ îáë, qkj, èùó ñàéò òóðêìåíîâ äëÿ çíàêîìñòâà, >:-DDD,
#221 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:31,
comment2, çíàêîìñòâà ñàíêò ïåòåðáóðã è îáëàñòü, 77092, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà òàòàðñòàí, 576, ñëóæáà çíàêîìñòâ íà êìâ, qvelj, ñëóæáà çíàêîìñòâ æèòîìèð, >:-[[[, õî÷ó ñåé÷àñ ñåêñà, vmn, çíàêîìñòâà õàðöûçñê, 344867, áàíÿ èíòèì, =]]], çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âàëäàé, 8210, ñåêñ êëóá èíòèì çíàêîìñòâà, 8438, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â ãîðîäå ñóðãóòå, 565, çíàêîìñòâà â ãîðîäå óñòü êàìåíîãðñêå, 308, òàòàðñòàí çíàêîìñòâî â àëüìåòüåâñêå æåíùèíû, 45740, ñåêñ îáùåíèå ïî âýáêàìåðå, 6645, çíàêîìñòâî äëÿ ðàçîâîãî ñåêñà, koj, èæåâñê èíòèì çà äåíü&#