2005/Aug/02

เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักอันหนึ่งเลย คือเรื่องของ "ของหลวง"

รู้จัก "ของหลวง" ไหมครับ

สำหรับคนญี่ปุ่น ของหลวง คือของที่เราใช้ได้ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่ต้องบำรุงรักษาอย่างดี

สำหรับคนไทย ของหลวง คือของที่เราใช้ได้และหลายๆ คนมักจะแสดงความเป็นเจ้าของเสียเอง และไม่ต้องไปบำรุงรักษา (เพราะ "หลวง" มีหน้าที่ต้องมาบำรุงรักษา)

ทางเท้า คือ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุด
ในประเทศญี่ปุ่น หน้าที่รักษาทางเท้า คือ เจ้าของร้านที่อยู่ตรงหน้าทางเท้านั้น แต่เจ้าของร้านนั้นไม่มีสิทธิที่จะเอาอะไรมาจับจองทางเท้าเป็นของตน เราจึงมักพบเห็นเจ้าของร้านออกมากวาดทางเท้าหน้าร้านตนเองเสมอ
ในเมืองไทย การจับจองเป็นเจ้าของทางเท้ามักจะเป็นเจ้าของร้านที่อยู่ตรงทางเท้านั้น ส่วนทางเท้าที่กว้างออกมาหน่อย ก็จะมีแม่ค้ามาตั้งร้าน (เขาเรียก หาบเร่ แผงลอย) ทำเป็นเจ้าของอย่างหน้าตาเฉย แต่คนเหล่านี้จะไม่มีวันทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาบริเวณทางเท้าเหล่านี้เลย (ก็บอกแล้วไง หน้าที่บำรุงรักษาเป็นหน้าที่ของ "หลวง")

กรณีที่เทียบเคียงได้อีกอย่าง คือริมถนน หน้าตึกแถว เจ้าของตึกแถวจะทำเป็นที่จอดรถส่วนบุคคลเฉยเลย ทั้งๆ ที่มันเป็นถนนหลวง ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในประเทศญี่ปุ่น เพราะ คนที่จะซื้อรถ ต้องมีที่จอดรถของตนเองก่อน ถ้าไม่มีที่จอด ถึงจะมีเงินเท่าไร ก็ซื้อรถไม่ได้ ดังนั้นเรามักจะเห็นตามบ้านส่วนตัว (ซึ่งเนื้อที่จะไม่ค่อยมากเท่าไร) มักจะมีที่จอดรถแค่คันเดียว หากมีรถ 2 คัน อาจต้องติดที่จอดรถแบบยกขึ้นไปเก็บไว้ด้านบน (เห็นมากตามบ้านพักอาศัย)

ถ้าสำนึกสาธารณะมีบ้างตามสมควร เมืองไทยก็พัฒนาไปไกลกว่านี้มากแล้วครับ

Comment

Comment:

Tweet


comment6, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè â îðåíáóðãå, 5411, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â êå, >:OO, ðîññèéñêèé ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé, 87274, íàì çíàêîìî, 56584, èíòèì ïåòðîçàâîäñê, xfp, äåäåíåâî çíàêîìñòâà, 8997, çíàêîìñòâà êîëîñêîâ ôèëèï, vwzdt, áåðåìåííàÿ ïîçíàêîìèòñÿ, kzkp, ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâà îðñê, %-DDD, øóòî÷íûå çíàêîìñòâà, esrz, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ÿïîíêîé, >:-[[[, ñàéòû çíàêîìñòâà ñóðãóò, nsdpub, ñåêñ 2, :-[[[, àãåíñòâà ïî çíàêîìñòâó, ywg, ñàéòû çíàêîìñòâ èòàëèè, >:-D, ñåêñ íà îäèí ðàç óôà, 8O, çíàêîìñòâà àìóð, :(, çðåëàÿ æåíùèíà èùåò ñåêñ çíàêîìñòâà, rhocia,
#202 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 09:53,
comment3, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé â íàáåðåæíûõ ÷åëíàõ, %(, èíòèì çíàêîìñòâà â êðîíøòàäòå, sktz, êîðåíîâñê èíòèì, 3501, çíàêîìñòâà ôëèðò äðóæáà áðàê, 244184, çíàêîìñòâà ñ àðèñòîêðàòàìè, 8))), ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä áåëîðåöê, :D, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä áðàòñê, bth, òðàíñû óêðàèíû çíàêîìñòâà, 0283, map2, =-O, àòíûé èíòèì ñàéò, 8OO, ñàéòû çíàêîìñòâ ðîêîïüåâñêå, 9547, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íà ðàç ê, kxm, çíàêîìñòâà çà 35 èðêóòñê, dyin,
#201 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 09:23,
comment4, çíàêîìñòâî æåíùèí ìóæ÷èí, 1603, ïîðåâî çíàêîìñòâà, 47685, çíàêîìñòâà ãîðîäà ìèíåðàëüíûå âîäû, 45409, çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â êàëóæñêîì ñàéòå çíàêîìñòâ, 3540, ïðîñòèòóòêè âëàäèêàâêàç, 8515, êëóá çíàêîìñòâ â êîëïèíî, 483, çíàêîìñòâà àâëîäàðå ñ äåâóøêàìè, nirml, ñåêñ â äåíü çíàêîìñòâà, 991446, êëóá çíàêîìñòâ ãîðîäà âÿòñêèå ïîëÿíû, =-PP, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà ñûçðàíü, %-PPP, ñàéòû çíàêîìñòâ 24, ghm, øëþõè êóëóíäû, 29777, êîìó çà 40 çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñê, 45348,
#200 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 09:22,
comment1, òðàíñâåñòèòû è òðàíñåêñóàëû çíàêîìñòâà, =OO, çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêå äëÿ ñýêñà, %-(((, ãîðîä çíàêîìñòâ ñåêñ çíàêîìñòâà êàçàíü, wag, çíàêîìñòâà â áåðåçîâêå, =-PPP, çíàêîìñòâî ìèàññ, agxc, çíàêîìñòâà âòîðàÿ ïîëîâèíêà ðîäîâûå ïîñåëåíèÿ, >:[[[, çíàêîìñòâà â ñåãåæè, >:-O, çíàêîìñòââà äëÿ ìóæ÷èí, ygp, çíàêîìñòâà â ìóðìàíñêîé îáëàñòè, :-[[, âîëãîãðàä çíàêîìñòâà äåâóøêà, 86517, ëèçáèÿíêè èç êîñòðîìû çíàêîìñòâà, 587704, èíòìè çíàêîìñòâà ñåêñ, axq, èíòèì â íîâî÷åðêàññêå, =PPP, ïðåäëàãàþ èíòèì â íîâîðîññèéñêå, cho, çíàêîìñòâà îáùåíèå ñ äåâóøêîé, >:-)), èíòèì ïåòåðáóðã, 8-))), èíòèìíûå çíàêîìñòâà â îðëå, >:]]], òàòàðû íèæíèé íîâãîðîä çíàêîìñòâà, %)), äëÿ çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàìè, 010,
#199 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 09:01,
comment5, ñàéò çíàêîìñòâ 4 ëàâ, mblhj, çíàêîìñòâà ñäîíêîå, 903, ñàéò ýçîòåðèêà çíàêîìñòâà, rohjx, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â âîðêóòå, 045, çíàêîìñòâà ñî ñâèíãåðàìè, nycu, áàëàêîâî çíàêîìñòâà ñ ôîòî, 8-O, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñèáèðè, %-OOO, çíàêîìñòâà äîáðîïîëüå äîí îáë, migs, êðûìñêî òàòàðñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, 984, èùó äåâóøêó ëäÿ ñåêñà, 280325, çíàêîìñòâà ñî øëþõàìè, 856, èíòèìíûé äîñóã â îðåíáóðãå, >:[[[, ñàéò çíàêîìñòâ âëþáëÿéòåñü è âñòðå÷àéòåñü, :-(((, çíàêîìñòâà äîíåöê ãîðëîâêà, 8-]], çíàêîìñòâà äëÿ ñåêàñà, 40634, çíàêîìñòâà ñåâåðñê òîìñê ñåêñ, 637, âîåííûé ëåò÷èê æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, 6230,
#198 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 08:34,
comment6, çíàêîìñòâî ñ ÿïîíöàìè, ecclqg, êëóá çíàêîìñòâ õîëîñòÿê, >:-OOO, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà óõòû, 881, ðóññêî ÿïîíñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, 251703, òàòàðñòàí ñåêñ çíàêîìñòâî ÷åëíû, 431, ïîâåäåíèå ïàðíåé çíàêîìñòâî, uhfbzo, ñàéò çíàêîìñòâ ñî ñïîíñîðîì, 626, çíàêîìñòâà â ñâîáîäíîì, =-[, çíàêîìñòâà, =-]]], ãåéñàéò çíàêîìñòâà, 718, çíàêîìñòâà ñàøîê, 8D, çíàêîìñòâà â ãîìåëå ðàäè ñåñêà, 814, ïðîñòèòóòêè èíäèâèäóàëêè êåìåðîâî, 57753, ìîñêîâñêàÿ ëþáîâü êëóá çíàêîìñòâ, mzrny, çíàêîìñòâà ìîíðåàëü, %-OOO,
#197 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 07:40,
comment5, îáüÿâëåíèÿ èíòèì çíàêîìñòâ, fvsbe, çíàêîìñòâà íà ïàðíè, pkqhzp, íèêîëàåâñêèé ÷àò çíàêîìñòâ, 356248, Çíàêîìñòâà êëàéïåäà, >:[[[, çíàêîìñòâà þëÿ êèíåøìà, eosxof, ñâèíãåðû õàðüêîâ îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà, 211076, ïîçíàêîìëþñü äëÿÿ ñåêñà, %((, ìîé àðõàíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, ceeij, âàìè ïîçíàêîìèòñÿ, 8294, êàòàëîã çíàêîìñòâ, wqvhk, ñàéò çíàêîìñòâà íà ìåéë, =(, ìà4î ñàéò çíàêîìñòâ, mgyc, èíäèâèäóàëêè îð, >:-OO, çíàêîìñòâà â ãðåöèè èòàëèè, 2693, ñàéòè çíàêîìñòâ â îìñêå, =-))), çíàêîìñòâà ãîðîäà ïîêà÷è, 22076,
#196 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 07:14,
comment2, Çíàêîìñòâî âëàäèêàâêàç, 826, ñàéò çíàêîìñòâ êàâêàç, gmxsn, welove ñàéò çíàêîìñòâ, %-PPP, ñåêñ çíàêîìñòâà âåëèêèå ëóêè, psga, çíàêîìñòâà âîîãäà, rgy, ñåêñ çíàêîìñòâà êàìåíñê, %[, ñåêñ çíàêîìñòâà êîìñîìîëüñêà, ydbav, çíàêîìèòüñ÷, sprt, Ìåäíîãîðñê çíàêîìñòâ, =))), Çíàêîìñòâà îäèíîêèõ, >:-[, èæåâñê èíòèìíûå âñòðå÷è çíàêîìñòâà, 241690, äâèæåê äëÿ ñàéòà çíàêîìñòâ, 962, ÿïîíñêî ðóññêèé ñàéò çíàêîìñòâ, zxfl, çíàêîìñòâî íåâèííîìûññê, irdocj, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöàìè èç êàíàäû, 13963, ñåêñ âõåðñîíå, 731839,
#195 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 06:49,
comment5, çíàêîìñòâà îìóòíèíñêà, 789068, ðåêòàëüíûé ñåêñ, :-(((, èíòèì çíàêîìñòâà âëàäèìèð èçðóê â ðóêè, nqsxk, çíàêîìñòâà òðàíñóàëêè âîðîíåæ, 5375, çíàêîìñòâà êîòîâî, =)), ñåêñðàáûíè çíàêîìñòâà, 8(((, ñóðãóò äåâóøêè áëÿäè øëþõè çíàêîìñòâà, ikfox, ñàéò çíàêîìñòâ òèìàøåâñê, 76369, çíàêîìñòâà õàáàðîâñê þæíûé ìèêðîðàéîí, 2711, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè íñë, xuotq, øëþõè ñàðàòîâà, 8], çíàêîìñòâ äëÿ èíâàëèäîâ, 8]]],
#194 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 06:05,
comment3, ñàéò çíàêîìñò èðêóòñê, 8((, õî÷ó ïîçíàêîìèòñÿ ñ óêðàèíêîé, xkqz, çíàêîìñòâîâ èçðàèëå, 58003, map, buv, çíàêîìñòâî â îðëå çà äåíüãè, 99380, èíäèâèäóàëêè êóï÷èíî, uhzcf, ãîðîä ñàîâî ñìîëåíñêîé îáëàñòè çíàêîìñòâà, ydazmc, ñàéò çíàêîìñòâà äëÿ èíâàëèäîâ â òàøêåíòå, :-P, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàëåõàðä, kxd, ñàéò çíàêîìñòâ loveromance, azzcf, êîíñòðóêòîð ñàéòà çíàêîìñòâ, vxdpk, èíòèì ãëàçîâ, =OOO, çíàêîìñòâî è îáùåíèå ïåðèïèñêà, fztcs, ñåêñ çíàêîìñòâà èñìñ, 026994, çíàêîìñòâà ñ ÷óæèìè æåíàìè, 8-[,