2005/Aug/02

เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักอันหนึ่งเลย คือเรื่องของ "ของหลวง"

รู้จัก "ของหลวง" ไหมครับ

สำหรับคนญี่ปุ่น ของหลวง คือของที่เราใช้ได้ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่ต้องบำรุงรักษาอย่างดี

สำหรับคนไทย ของหลวง คือของที่เราใช้ได้และหลายๆ คนมักจะแสดงความเป็นเจ้าของเสียเอง และไม่ต้องไปบำรุงรักษา (เพราะ "หลวง" มีหน้าที่ต้องมาบำรุงรักษา)

ทางเท้า คือ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุด
ในประเทศญี่ปุ่น หน้าที่รักษาทางเท้า คือ เจ้าของร้านที่อยู่ตรงหน้าทางเท้านั้น แต่เจ้าของร้านนั้นไม่มีสิทธิที่จะเอาอะไรมาจับจองทางเท้าเป็นของตน เราจึงมักพบเห็นเจ้าของร้านออกมากวาดทางเท้าหน้าร้านตนเองเสมอ
ในเมืองไทย การจับจองเป็นเจ้าของทางเท้ามักจะเป็นเจ้าของร้านที่อยู่ตรงทางเท้านั้น ส่วนทางเท้าที่กว้างออกมาหน่อย ก็จะมีแม่ค้ามาตั้งร้าน (เขาเรียก หาบเร่ แผงลอย) ทำเป็นเจ้าของอย่างหน้าตาเฉย แต่คนเหล่านี้จะไม่มีวันทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาบริเวณทางเท้าเหล่านี้เลย (ก็บอกแล้วไง หน้าที่บำรุงรักษาเป็นหน้าที่ของ "หลวง")

กรณีที่เทียบเคียงได้อีกอย่าง คือริมถนน หน้าตึกแถว เจ้าของตึกแถวจะทำเป็นที่จอดรถส่วนบุคคลเฉยเลย ทั้งๆ ที่มันเป็นถนนหลวง ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในประเทศญี่ปุ่น เพราะ คนที่จะซื้อรถ ต้องมีที่จอดรถของตนเองก่อน ถ้าไม่มีที่จอด ถึงจะมีเงินเท่าไร ก็ซื้อรถไม่ได้ ดังนั้นเรามักจะเห็นตามบ้านส่วนตัว (ซึ่งเนื้อที่จะไม่ค่อยมากเท่าไร) มักจะมีที่จอดรถแค่คันเดียว หากมีรถ 2 คัน อาจต้องติดที่จอดรถแบบยกขึ้นไปเก็บไว้ด้านบน (เห็นมากตามบ้านพักอาศัย)

ถ้าสำนึกสาธารณะมีบ้างตามสมควร เมืองไทยก็พัฒนาไปไกลกว่านี้มากแล้วครับ

Comment

Comment:

Tweet


comment4, çíàêîìñòâà ê ðîññèÿ, :P, çíàêîìñòâà â øàõòû, 060813, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè âèðòóàëüíûå çíàêîìñòâà, =((, ñàéò çíàêîìñòâ ìåäíîãîðñêà, %), æåíñêîå äîìèíèðîâàíèå ãîñïîæà çíàêîìñòâî, 8]]], çíàêîìñòâà â êðàñíîäàðñêîì, 162, ìàðêñ ñåêñ çíàêîìñòâà, 8-], òàäæèêñêèå çíàêîìñòâ, avpdt, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà çàìóæ çà àìåðèêàíöà, 65375, äîñóã àñòðàõàíü, 8-(, ïîëíàÿ äåâóøêà ïîçíàêîìèòñÿ, rckf, çíàêîìñòâà êðóãëîñóò÷îíî, 809,
#152 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-22 16:55,
comment4, ëåçáè çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêå, vbzyo, ñàéòû çíàêîìñòâ ñ áîãàòûìè ìóùèíàìè, mkvqmg, íèêèòèí àíòîí çíàêîìñòâà, pssex, çíàêîìñòâà ñ áîãàòûìè äåâóøêàìè âëàäèâîñòîê, fkbjtw, ñàéò çíàêîìñò ìàìáà, :-(, çíàêîìñòâà ìèíñê âèï, 2276, êëóáíè÷íûå çíàêîìñòâà ïåíçà, bzc, çíàêîìñòâà love neolove, 7806, ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé òàòàðêîé, rjvjx, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â óäìóðòèè, 693704, çíàêîìñòâà ïîðêà æåíùèíû æåíùèíîé, :))), ñåêñ çíàêîìñòâà ïî ñêàéïó, qni, Ïîëîöê çíàêîìñòâà, 125, ñàéò çíàêîìñòâ â äóøàíáå, 78126, Çíàêîìñòâà òèíåéäæåðû, 924, êàëèôîðíèÿ çíàêîìñòâà áðàê, >:(, çíàêîìñòâà â êóðãàíè, qzqtx,
#151 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-22 16:08,
comment2, òîëñòóøêè æåëàþò ïîçíàêîìèòüñÿ, 094, çíàêîìñòâà äåâóøêè âëàäèêàâêàç, vvqq, çíàêîìñòâà ç ïàðíÿìè ãîðàäà ëüâîâà, 8557, àíÿ äîâíàð çíàêîìñòâà, rkju, áåëî÷êà íà çíàêîìñòâà, fjfixs, îáüÿâëåíèÿ çíàêîìñòâ èðêóòñê, 1141, çíàêîìñòâà ãîðîäà áóçóëóêà, 62905, çíàêîìòñòâà òþìåíü, %D, èùó äåâóøêó ñåêñ ðîñòîâ, kkvz, ñàéò çíàêîìñòâ óëàíóäý, 4094, åêàòåðèíáóðã çíàêîìñòâî æåíùèíû, %-(((, ñåêñ çíàêîìñòâà â íåôòåþãàíñê, 9048,
#150 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-22 15:17,
comment6, êëåòêà ëåñáè çíàêîìñòâà, 880, Çíàêîìñòâà ÿðàíñê, 8-(((, ïîçíàêîìèòüñÿ ïî åìåéëó, 843398, Âêîíòàêòå çíàêîìñòâî, 259821, èíòèì çà äåíüãè â ðîñòîâå, fxphe, îáåñïå÷åííàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ, 299976, çàðåãèñòðèðîâàòü ññûëêó çíàêîìñòâî, avjvzz, çíàêîìñòâà èç âîðîíåæà, gront, âîëàíä çíàêîìñòâà, =-))), çíàêîìñòâî â ñàìàðå ñ ìóæ÷èíîé, bdueek, çíàêîìñòâà àðñåíüåðèìîðñêîãî, 16465, bride çíàêîìñòâà, yjhwg,
#149 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-22 15:16,
comment1, ñåêñ ñ ñåì ïàðîé, =DD, õî÷ó ñåêñà ðó, 4725, çíàêîìñòâî â îðëå ñâèíã ïàðàìè, zbkpe, çíàêîìñòâî ïî áåëàðóñè, 7611, âñå êàíàëû çíàêîìñòâ, >:-OO, èùó àðìÿíèíà â ìîñêâå äëÿ çíàêîìñòâà, 144, çíàêîìñòâî êðàñíîäàð ñåìåéíàÿ ïàðà, :-)), íàïèñàòü îáúÿâëåíèå çíàêîìñòâà, spyk, ëó÷üøèå ñàéòû çíàêîìñòâ, 182, çíàêîìñòâà ñàõàëèí ãîðîä øàõòåðñê, ecx, áîëüøàÿ ëþáîâü ñàéò çíàêîìñòâ, 763, ñàéò çíàêîìñòâ àçíàêàåâî, 7362, ãåðìàíèÿ çíàêîìñòâî ñïàðíåì, jezjv,
#148 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-22 14:26,
comment3, ñàéòû ãîòè÷åñêèõ çíàêîìñòâ íåôîðìàëîâ, >:[[[, çíàêîìñòâà ÿ ëþáëþ òîëñòûõ ìóæ÷èí, >:-PPP, èíòèìíûå çíàêîìñòâà óëüÿíîâñê, >:], çíàêîìñòâà àíàëüíûé ìîñêâà, %(, çíàêîìñòâà â ñëàâÿíñêå íàêóáàíè, xtx, Òðàíñâèñòèò çíàêîìñòâà, uwrvsf, çíàêîìñòâî ëåñîñèáèðñêà, evrpd, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ ñåêñà è ñîâìåñíîé æèçíè, :-PP, çíàêîìñòâà â ñòðàíàõ ñíã, 532, ñàéò çíàêîìñòâ â æåëåçíîãîðñêå, evac, ñåêñ íà îäíó íî÷ü èòåðå, 56538,
#147 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-22 14:25,
comment2, çíàêîìñòâà ñåêñ â êîé îáëàñòè, 8548, ãîðîä þãîðñê õìàî çíàêîìñòâà, =-[[[, ãåé çíàêîìñòâà â àñòðàõàíè, =-]]], äåøåâûå òðàíññåêñóàëêè ìîñêâû, :-P, çíàêîìòåñü äæåê áëýê, fbijl, çíàêîìñòâà èðêóòñê mamba, %OO, çíàêîìñòâà ãîðîä íèêîëàåâêà, :]]], ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé â àëìàòû, 10526, ïèòåð çíàêîìñòâî ñ ãîðîäîì, >:[[[, çíàêîìñòâà íîâîóçåíñê, skevj, Áåëîðåöê çíàêîìñòâà, >:-OOO, ïåòåðáóðã èíòèì èíäèâèäóàëêè, tubpd, èíäèâèäóàëêè áàóìàíñêàÿ, igwhev,
#146 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-22 13:37,
comment6, ëàäà çíàêîìñòâà, ijf, Çíàêîìñòâà æåíèõ, qhsbs, äåâóøêè ãîðîäà êèñåëÿ çíàêîìñòâà, 3757, çíàêîìñòâà ñìîëåíñê, 8], ìîëîäåæíûå çíàêîìñòâà êàçàíü, =-(, çíàêîìñòâà àíòû ñàéò, mvpxnc, çíàêîìñòâà â äàëíåðå÷åíñêå, 62685, ñàéò çíàêîìñòâ ãîñïîæà ðàá, mcg, ïîçíàêîìëþñü äëÿ ñåêñà â ñî÷è, 52180, ñàéò çíàêîìñòâà â êèíåøìå èâàíîâñêîé îáëàñòè, aoncoh, êëóá çíàêîìñòîëòàâà çà 40, 403071, çíàêîìñòâà áåç è àâòîðèçàöèè, %[[, ñàìûé ïîïóëÿðíûé ñàéò çíàêîìñòâ â àìåðèêå, 95365, èíòèì çíàêîìñòâà âñòðå÷è ÷åáîêñàðû, =OOO, çíàêîìñòâà â âîëîãäå, tzb,
#145 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-22 13:35,
comment5, èíòèì â ìîñêâå ñòðàïîí, 2295, çíàêîìñòâà ãîðîä êóâàíäûê, 32607, çíàêîìñòâà âëàäèêàâêàç ñåê, 9774, ñåêñ çíàêîìñòâà ìàìáî, ujcgp, map4, puj, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â êðàñíîãîðñêå, >:-]], çíàêîìñòâà ãîðîä íîâîñòü, :-PPP, çíàêîìñòâà ñ èòàëüÿíöåìè ñàéò, =[[[, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ ãîðîäà ñûçðàíè, 94579, ãåé çíàêîìñòâî ñàíêò ïåðáóðã, >:-), êîðîëåâñêàÿ øëþõà, cwjlb, äàãåñòàí ñåêñ, 4893,
#144 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-22 12:48,
comment3, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ ãîñïîä, 9851, ñàéò çíàêîìñòâ â ìîãèëåîäîëüñêîì, cfubb, ïîèñê äåâóøåê ïî ëèñè÷àíñêó äëÿ ñåêñà, 8-OO, ýðîòèê çíàêîìñòâî, 8[, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé äëÿ çàíÿòèåì ñåêñ, doqfie, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ñåðüåçíûõ ëþäåé, =-DDD, ñàéòû çíàêîìñòâ ýíñ, 421, ìîñêîâñèé ñàéò çíàêîìñòâ, 21033, ñýêñ çíàêîìñòâà â áåëãîðîäå, ejos, ñåêñ çíàêîìñòâà áëèçíåöû, llbdut, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âîëããðàä, 8-D, ñàéò çíàêîìñòâ èí áîêñ, =-]], èëèòíûå çíàêîìñòâà, fkqvp, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ â âîëîãäå, 480787, ñëóæáà çíàêîìñòâ â åêàòåðåíáóðãå, %-((, îðåíáóðã èíòèì, :OOO, çíêîìñòâî äëÿ ñåêñà, vbuu,
#143 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-22 12:34,
comment1, çíàêîìñòâà ñâèíãåðîâ â, iyqp, ñàéò çíàêîìñòâ â àíãëèè, :], map2, 685, åâà ñëóæáà çíàêîìñòâ ðîñòîâ, 8(, ìàëèáó çíàêîìñòâà ñûêòûâêàð, ygeko, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ïåðìè, :-O, ñàéò çíàêîìñòâ îäíîêë, 3334, ñåêñ çíàêîìñòâà àñòàíû, amfmt, ñàéò çíàêîìñòâà ñèðèÿ, 014, íîâîñòè çíàêîìñòâ, 607, êàçàõè îìñêàçíàêîìñòâà, kzutc, çíàêîìñòâà ïåñòîâî íîâãîðîäñêîé, 59118, èíäèâèäóàëêè ñâàî, yjei, ñàéò ìàìáà ñïá, qfg, êèìðû òâåðñêîé îáëàñòè çíàêîìñòâà, >:[[[, ñåêñ çíàêîìñòâà â çåëåíîãðàäå, ibqwt, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà ñ èñïàíöàìè, 3883, Ïîçíàêîìèòüñÿ ôðàíöóç, 88556,
#142 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-22 12:34,