2005/Aug/02

เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักอันหนึ่งเลย คือเรื่องของ "ของหลวง"

รู้จัก "ของหลวง" ไหมครับ

สำหรับคนญี่ปุ่น ของหลวง คือของที่เราใช้ได้ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่ต้องบำรุงรักษาอย่างดี

สำหรับคนไทย ของหลวง คือของที่เราใช้ได้และหลายๆ คนมักจะแสดงความเป็นเจ้าของเสียเอง และไม่ต้องไปบำรุงรักษา (เพราะ "หลวง" มีหน้าที่ต้องมาบำรุงรักษา)

ทางเท้า คือ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุด
ในประเทศญี่ปุ่น หน้าที่รักษาทางเท้า คือ เจ้าของร้านที่อยู่ตรงหน้าทางเท้านั้น แต่เจ้าของร้านนั้นไม่มีสิทธิที่จะเอาอะไรมาจับจองทางเท้าเป็นของตน เราจึงมักพบเห็นเจ้าของร้านออกมากวาดทางเท้าหน้าร้านตนเองเสมอ
ในเมืองไทย การจับจองเป็นเจ้าของทางเท้ามักจะเป็นเจ้าของร้านที่อยู่ตรงทางเท้านั้น ส่วนทางเท้าที่กว้างออกมาหน่อย ก็จะมีแม่ค้ามาตั้งร้าน (เขาเรียก หาบเร่ แผงลอย) ทำเป็นเจ้าของอย่างหน้าตาเฉย แต่คนเหล่านี้จะไม่มีวันทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาบริเวณทางเท้าเหล่านี้เลย (ก็บอกแล้วไง หน้าที่บำรุงรักษาเป็นหน้าที่ของ "หลวง")

กรณีที่เทียบเคียงได้อีกอย่าง คือริมถนน หน้าตึกแถว เจ้าของตึกแถวจะทำเป็นที่จอดรถส่วนบุคคลเฉยเลย ทั้งๆ ที่มันเป็นถนนหลวง ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในประเทศญี่ปุ่น เพราะ คนที่จะซื้อรถ ต้องมีที่จอดรถของตนเองก่อน ถ้าไม่มีที่จอด ถึงจะมีเงินเท่าไร ก็ซื้อรถไม่ได้ ดังนั้นเรามักจะเห็นตามบ้านส่วนตัว (ซึ่งเนื้อที่จะไม่ค่อยมากเท่าไร) มักจะมีที่จอดรถแค่คันเดียว หากมีรถ 2 คัน อาจต้องติดที่จอดรถแบบยกขึ้นไปเก็บไว้ด้านบน (เห็นมากตามบ้านพักอาศัย)

ถ้าสำนึกสาธารณะมีบ้างตามสมควร เมืองไทยก็พัฒนาไปไกลกว่านี้มากแล้วครับ

Comment

Comment:

Tweet


comment4, çíàêîìñòâà ê ðîññèÿ, :P, çíàêîìñòâà â øàõòû, 060813, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè âèðòóàëüíûå çíàêîìñòâà, =((, ñàéò çíàêîìñòâ ìåäíîãîðñêà, %), æåíñêîå äîìèíèðîâàíèå ãîñïîæà çíàêîìñòâî, 8]]], çíàêîìñòâà â êðàñíîäàðñêîì, 162, ìàðêñ ñåêñ çíàêîìñòâà, 8-], òàäæèêñêèå çíàêîìñòâ, avpdt, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà çàìóæ çà àìåðèêàíöà, 65375, äîñóã àñòðàõàíü, 8-(, ïîëíàÿ äåâóøêà ïîçíàêîìèòñÿ, rckf, çíàêîìñòâà êðóãëîñóò÷îíî, 809,
#152 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-22 16:55,
comment4, ëåçáè çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêå, vbzyo, ñàéòû çíàêîìñòâ ñ áîãàòûìè ìóùèíàìè, mkvqmg, íèêèòèí àíòîí çíàêîìñòâà, pssex, çíàêîìñòâà ñ áîãàòûìè äåâóøêàìè âëàäèâîñòîê, fkbjtw, ñàéò çíàêîìñò ìàìáà, :-(, çíàêîìñòâà ìèíñê âèï, 2276, êëóáíè÷íûå çíàêîìñòâà ïåíçà, bzc, çíàêîìñòâà love neolove, 7806, ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé òàòàðêîé, rjvjx, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â óäìóðòèè, 693704, çíàêîìñòâà ïîðêà æåíùèíû æåíùèíîé, :))), ñåêñ çíàêîìñòâà ïî ñêàéïó, qni, Ïîëîöê çíàêîìñòâà, 125, ñàéò çíàêîìñòâ â äóøàíáå, 78126, Çíàêîìñòâà òèíåéäæåðû, 924, êàëèôîðíèÿ çíàêîìñòâà áðàê, >:(, çíàêîìñòâà â êóðãàíè, qzqtx,
#151 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-22 16:08,
comment2, òîëñòóøêè æåëàþò ïîçíàêîìèòüñÿ, 094, çíàêîìñòâà äåâóøêè âëàäèêàâêàç, vvqq, çíàêîìñòâà ç ïàðíÿìè ãîðàäà ëüâîâà, 8557, àíÿ äîâíàð çíàêîìñòâà, rkju, áåëî÷êà íà çíàêîìñòâà, fjfixs, îáüÿâëåíèÿ çíàêîìñòâ èðêóòñê, 1141, çíàêîìñòâà ãîðîäà áóçóëóêà, 62905, çíàêîìòñòâà òþìåíü, %D, èùó äåâóøêó ñåêñ ðîñòîâ, kkvz, ñàéò çíàêîìñòâ óëàíóäý, 4094, åêàòåðèíáóðã çíàêîìñòâî æåíùèíû, %-(((, ñåêñ çíàêîìñòâà â íåôòåþãàíñê, 9048,
#150 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-22 15:17,
comment6, êëåòêà ëåñáè çíàêîìñòâà, 880, Çíàêîìñòâà ÿðàíñê, 8-(((, ïîçíàêîìèòüñÿ ïî åìåéëó, 843398, Âêîíòàêòå çíàêîìñòâî, 259821, èíòèì çà äåíüãè â ðîñòîâå, fxphe, îáåñïå÷åííàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ, 299976, çàðåãèñòðèðîâàòü ññûëêó çíàêîìñòâî, avjvzz, çíàêîìñòâà èç âîðîíåæà, gront, âîëàíä çíàêîìñòâà, =-))), çíàêîìñòâî â ñàìàðå ñ ìóæ÷èíîé, bdueek, çíàêîìñòâà àðñåíüåðèìîðñêîãî, 16465, bride çíàêîìñòâà, yjhwg,
#149 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-22 15:16,
comment1, ñåêñ ñ ñåì ïàðîé, =DD, õî÷ó ñåêñà ðó, 4725, çíàêîìñòâî â îðëå ñâèíã ïàðàìè, zbkpe, çíàêîìñòâî ïî áåëàðóñè, 7611, âñå êàíàëû çíàêîìñòâ, >:-OO, èùó àðìÿíèíà â ìîñêâå äëÿ çíàêîìñòâà, 144, çíàêîìñòâî êðàñíîäàð ñåìåéíàÿ ïàðà, :-)), íàïèñàòü îáúÿâëåíèå çíàêîìñòâà, spyk, ëó÷üøèå ñàéòû çíàêîìñòâ, 182, çíàêîìñòâà ñàõàëèí ãîðîä øàõòåðñê, ecx, áîëüøàÿ ëþáîâü ñàéò çíàêîìñòâ, 763, ñàéò çíàêîìñòâ àçíàêàåâî, 7362, ãåðìàíèÿ çíàêîìñòâî ñïàðíåì, jezjv,
#148 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-22 14:26,
comment3, ñàéòû ãîòè÷åñêèõ çíàêîìñòâ íåôîðìàëîâ, >:[[[, çíàêîìñòâà ÿ ëþáëþ òîëñòûõ ìóæ÷èí, >:-PPP, èíòèìíûå çíàêîìñòâà óëüÿíîâñê, >:], çíàêîìñòâà àíàëüíûé ìîñêâà, %(, çíàêîìñòâà â ñëàâÿíñêå íàêóáàíè, xtx, Òðàíñâèñòèò çíàêîìñòâà, uwrvsf, çíàêîìñòâî ëåñîñèáèðñêà, evrpd, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ ñåêñà è ñîâìåñíîé æèçíè, :-PP, çíàêîìñòâà â ñòðàíàõ ñíã, 532, ñàéò çíàêîìñòâ â æåëåçíîãîðñêå, evac, ñåêñ íà îäíó íî÷ü èòåðå, 56538,
#147 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-22 14:25,
comment2, çíàêîìñòâà ñåêñ â êîé îáëàñòè, 8548, ãîðîä þãîðñê õìàî çíàêîìñòâà, =-[[[, ãåé çíàêîìñòâà â àñòðàõàíè, =-]]], äåøåâûå òðàíññåêñóàëêè ìîñêâû, :-P, çíàêîìòåñü äæåê áëýê, fbijl, çíàêîìñòâà èðêóòñê mamba, %OO, çíàêîìñòâà ãîðîä íèêîëàåâêà, :]]], ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé â àëìàòû, 10526, ïèòåð çíàêîìñòâî ñ ãîðîäîì, >:[[[, çíàêîìñòâà íîâîóçåíñê, skevj, Áåëîðåöê çíàêîìñòâà, >:-OOO, ïåòåðáóðã èíòèì èíäèâèäóàëêè, tubpd, èíäèâèäóàëêè áàóìàíñêàÿ, igwhev,
#146 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-22 13:37,
comment6, ëàäà çíàêîìñòâà, ijf, Çíàêîìñòâà æåíèõ, qhsbs, äåâóøêè ãîðîäà êèñåëÿ çíàêîìñòâà, 3757, çíàêîìñòâà ñìîëåíñê, 8], ìîëîäåæíûå çíàêîìñòâà êàçàíü, =-(, çíàêîìñòâà àíòû ñàéò, mvpxnc, çíàêîìñòâà â äàëíåðå÷åíñêå, 62685, ñàéò çíàêîìñòâ ãîñïîæà ðàá, mcg, ïîçíàêîìëþñü äëÿ ñåêñà â ñî÷è, 52180, ñàéò çíàêîìñòâà â êèíåøìå èâàíîâñêîé îáëàñòè, aoncoh, êëóá çíàêîìñòîëòàâà çà 40, 403071, çíàêîìñòâà áåç è àâòîðèçàöèè, %[[, ñàìûé ïîïóëÿðíûé ñàéò çíàêîìñòâ â àìåðèêå, 95365, èíòèì çíàêîìñòâà âñòðå÷è ÷åáîêñàðû, =OOO, çíàêîìñòâà â âîëîãäå, tzb,
#145 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-22 13:35,
comment5, èíòèì â ìîñêâå ñòðàïîí, 2295, çíàêîìñòâà ãîðîä êóâàíäûê, 32607, çíàêîìñòâà âëàäèêàâêàç ñåê, 9774, ñåêñ çíàêîìñòâà ìàìáî, ujcgp, map4, puj, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â êðàñíîãîðñêå, >:-]], çíàêîìñòâà ãîðîä íîâîñòü, :-PPP, çíàêîìñòâà ñ èòàëüÿíöåìè ñàéò, =[[[, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ ãîðîäà ñûçðàíè, 94579, ãåé çíàêîìñòâî ñàíêò ïåðáóðã, >:-), êîðîëåâñêàÿ øëþõà, cwjlb, äàãåñòàí ñåêñ, 4893,